VLTL & PHCN các bệnh lý sau chấn thương thể thao, cơ xương khớp