Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

 

Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78/83 tiêu chí. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94%. Tổng điểm các tiêu chí áp dụng: 325 điểm (có hệ số: 341). Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4,01 điểm... Click xem chi tiết

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

 

Đặt lịch khám ngay, Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn!

Vui lòng điền thông tin đặt lịch khám để được phục vụ tốt nhất và rút ngắn thời gian khám bệnh!